główna zawartość
artykuł nr 1

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Centrum powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji Centrum powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Centrum, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, ul. Kopernika 36, 90-552 Łódź
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum ul. Kopernika 36, 90-552 Łódź, I piętro, pok. 15
  • przesłać  faxem na numer +48 42 637 11 24;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@cuwo.lodz.pl
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana.