główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

artykuł nr 2

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowny Panie/Pani. Pisząc do Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi na adres e-mail w celu zadania pytania, złożenia oferty, C.V czy też kontaktując się z nami w innym celu przekazujesz nam swoje dane osobowe. Chcemy Cię poinformować o zasadach przetwarzania danych w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.

Wykonując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust.1 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”) Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi informuje, że:
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi zwane dalej CUWO, ul. Mikołaja Kopernika 36, 90 – 552 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 90 – 552 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@cuwo.lodz.pl.

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje oraz monitoruje przetwarzanie danych osobowych w CUWO. Inspektor Ochrony Danych pełni również funkcję kontaktową dla Pana/Pani pod adresem e-mail: iod@cuwo.lodz.pl
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:
- wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym oraz realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Obie te podstawy prawne wynikają z ustaw określających pracę CUWO i przepisów powszechnie obowiązujących w polskim prawie.
Ponadto będziemy przetwarzać Twoje dane z uwagi na:
- wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą dał nam Pan/Pani w sposób świadomy i wyraźny np. wysyłając nam swoją ofertę bądź CV.
- wykonanie umowy, której będzie Pan/Pani stroną np. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- celami wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z działem odpowiedzialnym za realizację danego zadania bądź też bezpośrednio pod adresem: iod@cuwo.lodz.pl.
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm).
 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie odrębnych przepisów prawa a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu na podstawie złożonego wniosku prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z przysługujących jej praw kontaktując się z nami na adres; sekretariat@cuwo.lodz.pl. O swoich prawach może Pan/Pani dowiedzieć się więcej pisząc również na adres iod@cuwo.lodz.pl.
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą również profilowane.
 

Chcemy Pana/Panią zapewnić, że CUWO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.