główna zawartość
artykuł nr 1

Deklaracja dostępności Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi

 

Deklaracja dostępności


Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-23
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-08-27
 

Status pod względem zgodności z ustawą

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Treści obecnie niedostępne, nad którymi trwają prace:

  • zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności strony www.cuwo.lodz.pl odpowiada:
Kamila Szaradowska e-mail: k.szaradowska@cuwo.lodz.pl , tel. (42) 208 25 17.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  •  

Wnioski i żądania powinny zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna


Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności architektonicznej odpowiada:
Krzysztof Łukaszewski, e-mail: k.lukaszewski@cuwo.lodz.pl, tel. (42) 208 27 77

 

  • Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, ul. Kopernika 36

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, ul. Kaliska 25/27

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Archiwum przy Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, ul. Wileńska 53/55

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Klub Nauczyciela, ul. Piotrkowska 137/139

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.