główna zawartość
artykuł nr 1

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi jest:
1) prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół
i placówek oświatowych
a) obsługa spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia,
b) obsługa finansowo-księgowa, organizowanie wypłat wynagrodzeń
oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
c) dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych,
d) prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych
sprawozdań, w zakresie realizowanych zadań rzeczowych, zatrudnienia,
wynagrodzeń itp.,
e) opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych oraz planów
dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych, a także
organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników
i limitów określonych w planach,
f) tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej,
2) administrowanie obiektami i lokalami nie wykorzystanymi oraz ich wynajem
lub dzierżawa;
3) prowadzenie na podstawie odrębnych umów obsługi funduszu świadczeń
socjalnych szkół i placówek oświatowych, obsługi kas zapomogowo-pożyczkowych,
a także udostępnianie na podstawie odrębnych umów organizacjom związkowym
funkcjonującym w szkołach i placówkach oświatowych pomieszczeń i urządzeń
technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej przez te
organizacje związkowe;
4) prowadzenie archiwum placówek oświatowych;
5) organizowanie w administrowanych obiektach szkoleń wewnętrznych
i zewnętrznych (na zlecenie);
6) organizowanie wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży
oraz dla dorosłych;
7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi, przyznawanej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
8) zapewnienie obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych,
9) prowadzenie na rzecz szkół i placówek oświatowych działalności i usług innych niż wyżej wymienione